Trudności w rozumieniu

Trudności w rozumieniu 

Rozwój funkcji słuchowych, czyli umiejętności ukierunkowania uwagi na dźwięki, wyodrębnianie, różnicowanie, nadawanie znaczenia dźwiękom i słuchowa pamięć słowna warunkują prawidłowy rozwój rozumienia. Dzieciom, które mają trudności w tym obszarze, towarzyszą problemy
w odczytywaniu komunikatów werbalnych, rozumieniu poleceń, a w konsekwencji opanowaniu umiejętności realizacyjnych (czyli mówienia). Dużo lepiej radzą sobie w odczytywaniu gestów, mimiki, melodii, czerpią informacje z kontekstu sytuacyjnego. Z otoczeniem komunikują się najczęściej za pomocą znaków niewerbalnych – chętnie posługują się gestem, pantomimą.

Trudności w rozumieniu mogą też przybierać łagodniejszą postać – przejawiać się jako problem
z właściwym rozumieniem kategorii gramatycznych, przywoływaniem z pamięci nazw (ubogi słownik), czy budowaniem wypowiedzi  narracyjnych.