Orzeczenia

W poradni działa Zespół Orzekający powoływany przez dyrektora placówki. 

W bieżącym roku szkolnym posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się w każdy wtorek w godz. 10.00 – 12.00.

 

Zespół Orzekający wydaje:

 1. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 2. Orzeczenia o potrzebie:
 • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 • indywidualnego nauczania
 • kształcenia specjalnego ze względu na:

                  1) niepełnosprawność dziecka lub ucznia:

                         a)  niesłyszące

                         b)  słabosłyszące

                         c)  niewidzące

                         d)  słabowidzące

                         e)  niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją

                         f)   niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim

                         g)  niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym

                         h)  niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym

                         i)   z autyzmem, w tym zespołem Aspergera

                         j)   z niepełnosprawnością sprzężoną

                   2)   niedostosowanie społeczne

                   3)   zagrożenie niedostosowaniem społecznym

 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim).

__________________________________________________________________________________________________________________________________

W skład zespołu wchodzą:

 • dyrektor poradni lub inna upoważniona przez niego osoba jako przewodniczący zespołu;
 • psycholog opracowujący diagnozę psychologiczną;
 • pedagog opracowujący diagnozę pedagogiczną;
 • lekarz opracowujący diagnozę lekarską;
 • inni specjaliści, w tym spoza poradni, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny lub wnioskują o to rodzice dziecka/ucznia.

Zadaniem zespołu jest orzekanie i kwalifikowanie do odpowiednich form kształcenia i opieki określonych Rozporządzeniem MEN z dnia 7 września 2017 roku.

Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący. Przewodniczący zespołu zawiadamia wnioskodawcę o terminie posiedzenia zespołu. Wnioskodawca, którym jest rodzic lub opiekun prawny dziecka, może wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko. 

Zespół wydaje orzeczenie większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół. Protokół zawiera w szczególności informacje o podjętym rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem oraz informacje o zgłoszonym przez członka zespołu innym stanowisku dotyczącym podjętego rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie zespołu. Orzeczenie i opinię przygotowuje członek zespołu wyznaczony przez przewodniczącego. 

Zespół rozpatruje sprawy na podstawie pisemnych wniosków rodziców lub prawnych opiekunów dziecka przedłożonych w poradni i orzeka na podstawie badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich.

Zespół rozpatruje odwołania wnioskodawcy od orzeczeń wydanych przez ten sam zespół wniesione do kuratora oświaty.

Jeśli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.

Zespół jest zobowiązany do przesłania odwołania i akt sprawy kuratorowi oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeśli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia.