Opracowanie i realizowanie IPET

Opracowanie i realizowanie IPET

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (tzw. IPET) to dokument, na podstawie o którego odbywa się edukacja dziecka /ucznia z niepełnosprawnością.

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny tworzony jest w placówce edukacyjnej dla dzieci/ uczniów ze stwierdzoną niepełnosprawnością, w tym: niepełnosprawnych intelektualnie, słabosłyszących i niesłyszących, niedowidzących oraz niewidomych, dzieci
z autyzmem, zespołem Aspergera, dzieci z afazją, w tym afazją ruchową, zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanych społecznie.

Podstawą do opracowania IPET-u jest przede wszystkim orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, z czasem również ważnych informacji dostarczają: wielospecjalistyczne oceny funkcjonowania dziecka/ucznia, czyli oceny jego słabych i mocnych stron, opisy dziecka /ucznia tworzone
z wywiadów i rozmów z jego rodzicami, opiekunami, innymi specjalistami.

Szczegółowych informacji na temat struktury ww. dokumentu dostarcza
§ 6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2020, poz. 1309).