Opinie

 
Poradnia wydaje opinie w sprawie:
 
1. Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej.
2. Odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.
3. Spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
4. Zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego.
5. Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej.
6. Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia.
7. Specyficznych trudności w uczeniu się.
8. Zindywidualizowanej ścieżki obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
9. Zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.
10. Udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.
11. Przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy.
12. Pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej.
13. Zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu.
14. Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych.
15. Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce.
16. Inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.
17. Informacje z wyników badań.