Mediacje i negocjacje

Mediacje i negocjacje

Nasza Poradnia udziela wsparcia w formie mediacji.

Mediacja jest metodą rozwiązywania sporów różniącą się w znaczący sposób od arbitrażu i sądownictwa. W przeciwieństwie do nich nie polega ona na wydaniu wiążącego orzeczenia, lecz stwarza możliwość zawarcia porozumienia, które będzie satysfakcjonowało wszystkie strony konfliktu. Mediacja jest też określana jako metoda rozwiązywania sporów w trybie szczególnego rodzaju negocjacji, prowadzonych przez strony sporu przy pomocy neutralnej osoby trzeciej, czyli mediatora. Rozwiązywanie konfliktów drogą mediacji gwarantuje wypracowanie trwałego porozumienia. Już sam udział w mediacji daje satysfakcję wszystkim stronom konfliktu oraz sprawia, że żadna ze stron nie wychodzi z mediacji pokrzywdzona, gdyż pozwala ona wypowiedzieć się w kwestii spornej każdemu z uczestników. Ponadto mediacja uczy odpowiedzialności, szacunku oraz respektowania odmiennego spojrzenia innych osób. Mediacja wzmacnia również wzajemne zaufanie.

W rozwiązywaniu konfliktów pomagają dwie certyfikowane mediatorki. Mediujemy w konfliktach powstałych na gruncie szkolnym – pomiędzy szkołą a rodzicami, rodzicami, młodzieżą, dziećmi.

Ponieważ uważamy mediację, za najlepszy z możliwych sposobów osiągania porozumienia, szerzymy ideę mediacji poprzez prowadzenie w szkołach Programu Szkoła Mocna Zgodą.

W ramach działania „Szkoła Mocna Zgodą” oferujemy:

  • spotkania informacyjne dla nauczycieli, dotyczące zagadnienia mediacji oraz korzyści jakie ze sobą niesie;
  • szkolenia dla nauczycieli – koordynatorów mediacji szkolnych i rówieśniczych dotyczące sposobu prowadzenia mediacji, diagnozy konfliktu oraz procesu powstawania i działania w szkołach kół mediatorów;
  • cykl warsztatów wdrażających do mediacji dla uczniów – mediatorów;
  • warsztaty doskonalące umiejętności komunikacyjne uczniów – mediatorów;
  • wzbogacanie wiedzy uczniów odnośnie konfliktów, diagnozy konfliktów oraz sposobów reagowania w sytuacjach konfliktowych;
  • cykliczne grupy wsparcia w celu wymiany doświadczeń wraz z przykładami dobrych praktyk.