Diagnoza predyspozycji zawodowych

Diagnoza predyspozycji zawodowych

Czym jest doradztwo zawodowe?

Jest procesem, w którym doradca zawodowy pomaga uczniowi w uporządkowaniu wiedzy o sobie, swoich mocnych i słabych stronach, predyspozycjach i preferencjach edukacyjnych i zawodowych. Celem jest udzielnie wsparcia w podjęciu decyzji o dalszej ścieżce edukacyjnej oraz wyborze w przyszłości drogi kariery zawodowej.

Kto zajmuje się doradztwem?

Obecnie zajęcia doradztwa zawodowego prowadzone są przez wykwalifikowanych doradców zawodowych przede wszystkim w szkołach, w ramach zajęć lekcyjnych (20 godzin w szkole podstawowej oraz 10 godzin w szkole ponadpodstawowej). Istnieje także możliwość skorzystania  z konsultacji doradczych w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Jak przebiega konsultacja doradcza w poradni?

Doradca zawodowy, korzystając z odpowiednich testów, wykonuje diagnozę preferencji, zainteresowań i predyspozycji i na tej podstawie proponuje różne możliwości kształcenia, biorąc pod uwagę również inne zmienne: możliwości psychofizyczne, stan zdrowia, dotychczasowe osiągnięcia szkolne ucznia. Doradca zawodowy udziela informacji o szkołach, zawodach, możliwościach dalszej edukacji. Współpracuje również z rodzicami uczniów, udzielając wsparcia w trakcie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych ich dzieci.

Doradca zawodowy pracuje w systemie porad indywidualnych (ewentualnie grupowych na terenie szkoły), konsultacji dla rodziców, nauczycieli i innych zainteresowanych osób.