Terapia logopedyczna

 

Logopedia jako nauka interdyscyplinarna, zajmuje się badaniem i oceną komunikacji językowej, jej zaburzeniami i ich korygowaniem.

 

Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych badań, oceny stanu budowy i funkcji aparatu mowy, zgryzu itp. Na tej podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje program usprawniania.

 

Cele terapii:

• korygowanie wad wymowy

• podnoszenie kompetencji językowych

• usprawnienie motoryki narządów mowy

• prowadzenie treningu płynności mowy, u jąkających się

• poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej

• rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego

• wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych, w uzasadnionych przypadkach.

 

Wskazaniami do terapii logopedycznej są:

• wady wymowy

• opóźniony rozwój mowy

• jąkanie

• autyzm

• dziecięce porażenie mózgowe

• rozszczep wargi i podniebienia

• niedosłuch

• niepełnosprawność złożona

• dysleksja, dysgrafia

• niepełnosprawność intelektualna.

 

W ramach terapii prowadzi się szereg działań, np. wywołujących i utrwalających nieprawidłowo artykułowane głoski i ćwiczeń dostosowanych do problemu z jakim zgłasza się dziecko, jego wieku, aktualnych możliwości. Jeśli istnieje uzasadniona konieczność kieruje się dziecko na dodatkowe badania psychologiczne, pedagogiczne w poradni lub u specjalistów służby zdrowia, np. ortodonty, laryngologa, foniatry, audiologa.

 

Terapia prowadzona w poradni jest dla dzieci i młodzieży bezpłatna, rodzice mogą z niej korzystać po uprzednim wypełnieniu i złożeniu w sekretariacie zgłoszenia o przyjęcie dziecka. Ustalanie terminu pierwszej wizyty i kolejnych, zależy od ilości oczekujących na terapię logopedyczną dzieci, a także od możliwości czasowych rodzica. Szczegółowe warunki proponuje logopeda w uzgodnieniu z rodzicem.