Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://ppp1.powiat.rzeszowski.pl
 • Data publikacji strony internetowej: 2021-12-29
 • Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-02-28.
 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.
  1. Część obrazków nie posiada tekstu alternatywnego,
  2. Niektóre elementy strony nie posiadają odpowiedniego kontrastu kolorów,
  3. Część linków nie posiada czytelnego tekstu (nazwy linku)
 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-23
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Malec, sekretariat@ppp1-rzeszow.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 85 28 130. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 • Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link)

 

Dostępność architektoniczna

 • Budynek przy ul. Batorego 9, Rzeszów
 • Siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie znajduje się na parterze budynku przy ul. Batorego 9.
 • Do budynku prowadzą 2 wejścia:
  1. pierwsze – od strony parkingu (wjazd na parking od ul. Bardowskiego).
  2. drugie – od strony ulicy  Batorego.
 • Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych – korytarz znajduje się na jednym poziomie, dostęp do korytarza na parterze zapewniają:
  1. przy wejściu od strony ulicy Batorego – podjazd wewnętrzny dla wózków inwalidzkich,
  2. przy wejściu od strony parkingu winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych, wyposażona w system głośnomówiący informujący o aktualnym położeniu windy oraz panel sterowania posiadający oznaczenia również w języku Braille’a.
 • W budynku zamontowane są wizualne tablice informacyjne.
 • Sekretariat Poradni znajduje się na parterze, na wprost wejścia od strony parkingu.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
 • Na parkingu wyznaczono 3 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowane po lewej stronie bezpośrednio za wjazdem, przed szlabanem. Część Parkingu oddzielona szlabanem przeznaczona jest dla pracowników instytucji mieszczących się w budynku przy ulicy Batorego 9, niemniej w sąsiedztwie posesji znajduje się duży płatny parking oraz miejsca parkingowe wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, należące do miejskiej strefy parkowania.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń Poradni można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza polskiego języka migowego, po wcześniejszym zgłoszeniu wizyty oraz wskazaniu metody komunikowania się (co najmniej  jeden dzień roboczy przed planowaną wizytą).

 

Aplikacje mobilne

 • Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.