Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Ochrona zdrowia psychicznego jest rozumiana jako działania, mające na celu promocję zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, oraz kształtowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji (ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, Dz.U.2020.0.685). Działania te w szczególny sposób powinny obejmować dzieci i młodzież, zaś szkoły i placówki systemu oświaty są miejscem realizowania zadań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. Nasza poradnia dąży zatem do wzmacniania dobrostanu dzieci i młodzieży, poprzez szereg specjalistycznych oddziaływań, takich jak:

 • Badania diagnostyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne,
 • Przesiewowe badania gotowości szkolnej,
 • Przesiewowe badania gotowości matematycznej,
 • Konsultacje lekarskie,
 • Konsultacje dla nauczycieli i rodziców, pogadanki, prelekcje popularyzujące wiedzę psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczną,
 • Szkolenie nauczycieli w zakresie form terapii dzieci i młodzieży, wiedzy na temat różnorodnych zaburzeń psychicznych występujących u dzieci i młodzieży, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ponadto prowadzone są treningi, terapie oraz sesje specjalistyczne:

INDYWIDUALNE

 • psychologiczna / psychoterapia
 • pedagogiczna / surdopedagogiczna
 • logopedyczna / neurologopedyczna
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • terapia Tomatisa
 • terapia Biofeedback
 • terapia Warnkego.

GRUPOWE

 • Warsztaty dla Dobrych Rodziców
 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Zajęcia grupowe dla dzieci z mutyzmem wybiórczym.

W sytuacjach konfliktowych prowadzimy MEDIACJE, zaś w sytuacjach kryzysowych – INTERWENCJE KRYZYSOWE.

W sytuacjach występowania u dzieci i młodzieży trudnych zachowań, nasi specjaliści – w oparciu o metodę Stosowanej Analizy Zachowania, prowadzą indywidualne rozmowy z rodzicami, porady, interwencje, konsultacje, warsztaty dla rodziców i nauczycieli dotyczące kształtowania prawidłowych zachowań, z jednoczesnym redukowaniem zachowań niepożądanych.

Inną, proponowaną przez naszych specjalistów formą pomocy dzieciom w uczeniu się umiejętności przezwyciężania problemów emocjonalnych i behawioralnych, jest oparta na podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu, metoda Kid Skills.

Ponadto prowadzimy wstępną diagnozę w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu przy użyciu wystandaryzowanego narzędzia diagnostycznego ADOS-2. Jest to badanie, które stosujemy w diagnozowaniu dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Narzędzie jest użyteczne do badania zarówno osób niemówiących, jak i dobrze posługujących się mową, dla osób z bardzo różnym natężeniem cech autyzmu.