RODO

 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W RZESZOWIE

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Rzeszowie.

2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem. Z Inspektorem Ochrony Danych Justyną Bizoń, można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: ppp1-ido@wp.pl.

3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e oraz art. 9 ust. 1 i 2 lit. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom, prawidłowego wykonania obowiązków Poradni w związku z realizowaniem przez nią celów ustawowych i statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci, korzystania z monitoringu na warunkach niezbędnych do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4 odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Rzeszowie, organy nadzoru, podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje, na podstawie umowy-powierzenia, dane w związku z organizacją pracy Poradni, podmioty współpracujące z Poradnią w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z obowiązującym prawem – Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. z poźn. zmianami.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie przez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: sekretariat@ppp1-rzeszow.edu.pl, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej Poradni wobec Pani/Pana dziecka.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

                                                   ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informuję, że:

1. Administratorem systemu monitoringu jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Rzeszowie, ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów („Administrator”).

2. Celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i petentów (uczniów), ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Poradnię na szkodę.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit e) RODO – wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. 2019 poz.1148 ze zm.) oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

4. Monitoring wewnątrz budynku obejmuje powierzchnię korytarzy na parterze przy drzwiach wejściowych do Poradni od strony parkingu przy ul.  Bardowskiego oraz powierzchnię korytarza  przy drzwiach wejściowych do Poradni od strony  ul. Batorego. Monitoringiem na zewnątrz budynku objęty jest cały obszar parkingu z wjazdem i wejściem od ul. Bardowskiego oraz wejście do Poradni od ul. Batorego.

5. W związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Zebrane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8) Dane z monitoringu są przechowywane przez okres nieprzekraczający 10 dni od dnia nagrania.

9) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania:

  • dostępu do danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;

10) Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie:

Justyna Bizoń, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Rzeszowie, ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów, adres e-mail: ppp1-ido@wp.pl.